Ванредно школовање реализује се кроз неколико видова:

  • Преквалификација
  • Доквалификација
  • Специјализација
  • Упис у I разред по конкурсу Министарства
  • Промена статуса са редовног на ванредно школовање
  • Наставак раније започетог школовања

– Лице са стеченим средњим  образовањем може преквалификацијом  да стекне  други образовни профил у истом или мањем трајању, полагањем  предмета које одреди Наставничко веће Школе. Преквалификација се може извршити на следеће смерове: трговински техничар, трговац, туристички техничар, кулинарски техничар, кувар, угоститељски техничар, конобар, посластичар.

– Доквалификацијом лице стиче виши степен стручне спреме (најчешће са III на IV степен стручне спреме) полагањем допунских испита и свих испита предвиђених планом и програмом за IV разред одговарајућег образовног профила. Доквалификација се обавља за следеће смерове: трговински техничар. кулинарски техничар и угоститељски техничар.

– Специјализација ( једногодишња ) се обавља након стечене средње школе и две, одн.три године рада на пословима кувара, одн. конобара и то за смерове: кувар-специјалиста и конобар-специјалиста.

– Лица старија од 17 година, која су стекла основну школу, могу по конкурсу Министарства просвете за упис у први разред, да се у својству ванредног ученика упишу у први разред ради стицања средњег образовања. Потребно је да се јаве Школској управи ради доношења решења. Ови ученици могу у једној шк.години да заврше један разред.

– Редован ученик, са навршених 17 година живота, може да промени статус и пређе на ванредно школовање, како би полагањем испита стекао средње образовање.

– Ученици који су раније започели стицање средњег образовања и завршили бар први разред, могу да наставе школовање у истом трајању и упишу се до 31.08.тек.год., као ванредни ученици, у одговарајући разред.

У току школске године испиту се полажу у пет испитних рокова: новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски. Испитну комисију од три члана, од тога два стручна за предмете, именује директор школе за сваки испитни рок. Ради полагања испита, школа организује припремну (консултације) наставу.