Vanredna nastava

Vanredno školovanje realizuje se kroz nekoliko vidova:

  • Prekvalifikacija
  • Dokvalifikacija
  • Specijalizacija
  • Upis u I razred po konkursu Ministarstva
  • Promena statusa sa redovnog na vanredno školovanje
  • Nastavak ranije započetog školovanja

– Lice sa stečenim srednjim  obrazovanjem može prekvalifikacijom  da stekne  drugi obrazovni profil u istom ili manjem trajanju, polaganjem  predmeta koje odredi Nastavničko veće Škole. Prekvalifikacija se može izvršiti na sledeće smerove: trgovinski tehničar, trgovac, turistički tehničar, kulinarski tehničar, kuvar, ugostiteljski tehničar, konobar, poslastičar.

– Dokvalifikacijom lice stiče viši stepen stručne spreme (najčešće sa III na IV stepen stručne spreme) polaganjem dopunskih ispita i svih ispita predviđenih planom i programom za IV razred odgovarajućeg obrazovnog profila. Dokvalifikacija se obavlja za sledeće smerove: trgovinski tehničar. kulinarski tehničar i ugostiteljski tehničar.

– Specijalizacija ( jednogodišnja ) se obavlja nakon stečene srednje škole i dve, odn.tri godine rada na poslovima kuvara, odn. konobara i to za smerove: kuvar-specijalista i konobar-specijalista.

– Lica starija od 17 godina, koja su stekla osnovnu školu, mogu po konkursu Ministarstva prosvete za upis u prvi razred, da se u svojstvu vanrednog učenika upišu u prvi razred radi sticanja srednjeg obrazovanja. Potrebno je da se jave Školskoj upravi radi donošenja rešenja. Ovi učenici mogu u jednoj šk.godini da završe jedan razred.

– Redovan učenik, sa navršenih 17 godina života, može da promeni status i pređe na vanredno školovanje, kako bi polaganjem ispita stekao srednje obrazovanje.

– Učenici koji su ranije započeli sticanje srednjeg obrazovanja i završili bar prvi razred, mogu da nastave školovanje u istom trajanju i upišu se do 31.08.tek.god., kao vanredni učenici, u odgovarajući razred.

U toku školske godine ispitu se polažu u pet ispitnih rokova: novembarski, januarski, aprilski, junski i avgustovski. Ispitnu komisiju od tri člana, od toga dva stručna za predmete, imenuje direktor škole za svaki ispitni rok. Radi polaganja ispita, škola organizuje pripremnu (konsultacije) nastavu.