Učenički parlament

Đački parlament Trgovinsko-ugostiteljske škole je nastao kao savez učenika školske 2001/2002. god. Od tada okuplja učenike u svojevrsnu organizaciju koja ima za cilj da udruživanjem ojača njihove snage i da im pruži mogućnost da se bore za svoje interese i interese škole. Ta snaga mora biti pokretačka i konstruktivna sa ciljem unapređivanja odnosa učenika i nastavnika, kao i odnosa među samim učenicima. Parlament učenika kao interesna organizacija mladih ima za cilj da učenike motiviše za uključivanje u druge društvene organizacije.

 Đački parlament čine učenici Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu. Parlament obuhvata po dva predstavnika iz svakog odeljenja od prvog do četvrtog razreda. Za predstavnika može biti izabran bilo koji učenik podržan od strane svog odeljenja. Od predstavnika odeljenja učenici glasanjem biraju predstavnike razreda kao i predsednika  Parlamenta na nivou škole. Mandat traje jednu školsku godinu.

Predstavnik odeljenja, predstavnik razreda i predsednik Parlamenta mora biti učenik koji je motivisani za rad u Parlamentu, osoba koju drugovi iz odeljenja smatraju sposobnom da obavlja te zadatke.

Predstavnici odeljenja predstavljaju svoj razred tako da ih ima četvoro na nivou škole. Njihov zadatak je da koordiniraju između predstavnika odeljenja i predsednika Parlamenta.

Članstvo u Parlamentu je dobrovoljno i može prestati odlukom člana, njegovog odeljenja ili Parlamenta.

Đački parlament ima svoj Pravilnik o radu koga se pridržava u donošenju odluka.

Đaki parlament Trgovinsko-ugostiteljske škole sarađuje sa Unijom đačkih parlamenata srednjih škola grada Leskovca i uključuje se u aktivnosti Unije. Takođe sarađuje sa Edukacionim centrom i savetovalištem za mlade u realizaciji radionica i projekata.

Svake školske godine Parlamet planira aktivnosti koje će relizovati. Neke od njih su: obeležavanje međunarodnih dana, uređenje školskog dvorišta, humanitarne akcije, prikupljanje novogodišnjih paketića. Parlament se bavi svim pitanjima koja se odnose na život i rad učenika u školi (uspeh učenika u redovnoj nastavi, u vannastavnim aktivnostima, uspeh na takmičenjima, organizacija maturske večeri)

Koordinator Đačkog parlamenta
Danijela Stojanović, pedagog škole